yurazinko: (Default)
[personal profile] yurazinko
Повертаюсь у звичне для мене середовище блогосфери.

Минулої неділі ми мирно гуляли вулицями Дрогобича, і нікого не чіпали. Селфі напрошувалось само по собі:
Місто, де працює свій Макдак, не може бути поганим:
Реформи і порядок по-місцевому.
Циклоп з подвійними зіницями? Гімно питання - в Дрогобичі таке є!

Маркетинг з вкрапленнями православ'я (або ж навпаки)
Повертаючись додому, ми дійшли висновку, що не буває нічого гіршого, ніж раптовий напад на електричку хмари беззубих тінейджерів з синдромом гіперактивності, які ще й гітарою розмахували цілу дорогу. В пеклі явно не чорти працюють.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 20th, 2017 05:27 am
Powered by Dreamwidth Studios